CZ EN DE

Jana Pekárková

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Jana Pekárková

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

×
CZ EN DE

Osobní údaje

Podmínky ochrany osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů, za jakým účelem a proč se tak v konkrétním případě děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení Vašich osobních údajů s námi omezit, či mu zcela zabránit.

Správce osobních údajů

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat, je následující subjekt:

Jana Pekárková, advokátní kancelář s.r.o.

IČ: 11904054

sídlem Pod spravedlností 934, 156 00 Praha 5

Zásady GDPR, které dodržujeme

 • Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.

 • Nezpracováváme citlivé osobní údaje. V naprosté většině případů pracujeme výhradně s e-mailovými adresami a telefonními čísly.

 • Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijali jsme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.

 • Veškeré schraňované osobní údaje slouží výhradně a bezezbytku pro účely poskytování právních služeb Jana Pekárková, advokátní kancelář s.r.o.

Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme Vaším vyplněním příslušného kontaktního formuláře na našich internetových stránkách či jejich sdělením při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci.

Proč a jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Účel zpracování a právní základ

 • Zpracování na základě souhlasu

  Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte Kontaktní formulář na webu www.naroknaodskodneni.cz, případně písemný formulář přímo na některé pobočce naší advokátní kanceláře či nám je sdělíte při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci.

  V rámci uvedeného formuláře udělujete souhlas s tím, abychom Vás mohli kontaktovat za účelem posouzení Vašeho požadavku.

 • Zpracování bez souhlasu

  Vaše osobní údaje zpracováváme také bez Vašeho výslovného souhlasu, a to zejména v těchto případech:

  • Pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro uzavření či plnění smlouvy s Vámi.

  • Pro plnění našich právních povinností, zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností apod.

  • Pro účely oprávněných zájmů nás, jako správce, případně třetích stran. Jde zejména o uplatňování našich práv, řešení sporné agendy, ochranu osob a majetku (kamerové systémy apod.).

O jaké jde osobní informace?

V případě kontaktního formuláře vyplňujete zejména jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a bydliště, případně též popis Vašeho požadavku.

Vždy je na formuláři (ať už na Kontaktním formuláři či na formuláři, který je Vám předán na některé z poboček naší advokátní kanceláře) uvedena formulace, kdy vyplněním údajů souhlasíte s jejich zpracováním a dalším využitím.

Formulář vyplňujete výhradně na základě svobodné vůle. Je zcela legitimní, když souhlas se zpracováním osobních údajů odmítnete poskytnout.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme.

V případě, že nedojde prostřednictvím Kontaktního formuláře k zahájení poskytování služeb dle příslušné smlouvy o poskytování právních služeb do 6 měsíců od vyplnění Kontaktního formuláře, Vaše údaje vyplněné do Kontaktního formuláře jsou z našeho systému odstraněny.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty a jejich zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Vaše práva v rámci GDPR

Od naší advokátní kanceláře můžete požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu Vašich práv.

Budou-li Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěr

Zadání Vašich osobních údajů prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo vyplněním tištěného formuláře, jehož součástí jsou příslušné informace vyžadované GDPR, včetně odkazu na tyto úplné informace, bereme jako potvrzení, že jste je přečetli a porozuměli jim.

Věříme, že nyní je Vám vše jasné, nicméně pokud byste si čímkoliv nebyli jistí nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Osobní údaje

Podmínky ochrany osobních údajů

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů, za jakým účelem a proč se tak v konkrétním případě děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení Vašich osobních údajů s námi omezit, či mu zcela zabránit.

Správce osobních údajů

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat, je následující subjekt:

Jana Pekárková, advokátní kancelář s.r.o.

IČ: 11904054

sídlem Pod spravedlností 934, 156 00 Praha 5

Zásady GDPR, které dodržujeme

 • Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.

 • Nezpracováváme citlivé osobní údaje. V naprosté většině případů pracujeme výhradně s e-mailovými adresami a telefonními čísly.

 • Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijali jsme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.

 • Veškeré schraňované osobní údaje slouží výhradně a bezezbytku pro účely poskytování právních služeb Jana Pekárková, advokátní kancelář s.r.o.

Zdroje osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme Vaším vyplněním příslušného kontaktního formuláře na našich internetových stránkách či jejich sdělením při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci.

Proč a jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Účel zpracování a právní základ

 • Zpracování na základě souhlasu

  Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte Kontaktní formulář na webu www.naroknaodskodneni.cz, případně písemný formulář přímo na některé pobočce naší advokátní kanceláře či nám je sdělíte při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci.

  V rámci uvedeného formuláře udělujete souhlas s tím, abychom Vás mohli kontaktovat za účelem posouzení Vašeho požadavku.

 • Zpracování bez souhlasu

  Vaše osobní údaje zpracováváme také bez Vašeho výslovného souhlasu, a to zejména v těchto případech:

  • Pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro uzavření či plnění smlouvy s Vámi.

  • Pro plnění našich právních povinností, zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností apod.

  • Pro účely oprávněných zájmů nás, jako správce, případně třetích stran. Jde zejména o uplatňování našich práv, řešení sporné agendy, ochranu osob a majetku (kamerové systémy apod.).

O jaké jde osobní informace?

V případě kontaktního formuláře vyplňujete zejména jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a bydliště, případně též popis Vašeho požadavku.

Vždy je na formuláři (ať už na Kontaktním formuláři či na formuláři, který je Vám předán na některé z poboček naší advokátní kanceláře) uvedena formulace, kdy vyplněním údajů souhlasíte s jejich zpracováním a dalším využitím.

Formulář vyplňujete výhradně na základě svobodné vůle. Je zcela legitimní, když souhlas se zpracováním osobních údajů odmítnete poskytnout.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme.

V případě, že nedojde prostřednictvím Kontaktního formuláře k zahájení poskytování služeb dle příslušné smlouvy o poskytování právních služeb do 6 měsíců od vyplnění Kontaktního formuláře, Vaše údaje vyplněné do Kontaktního formuláře jsou z našeho systému odstraněny.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty a jejich zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Vaše práva v rámci GDPR

Od naší advokátní kanceláře můžete požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu Vašich práv.

Budou-li Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěr

Zadání Vašich osobních údajů prostřednictvím Kontaktního formuláře nebo vyplněním tištěného formuláře, jehož součástí jsou příslušné informace vyžadované GDPR, včetně odkazu na tyto úplné informace, bereme jako potvrzení, že jste je přečetli a porozuměli jim.

Věříme, že nyní je Vám vše jasné, nicméně pokud byste si čímkoliv nebyli jistí nebo měli jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.